පහසු ඉන්ධන වෙළුම් වෙළුම් ධාරක වාහන ස්වයං ෆෑන් අයිලෑෂ් දිගුව 0.07mm C / D curl

පහසු ෆැලුල් වෙළුම් ලේස් 0.07mm අක්ෂර විස්තීලය | ලෝමේඩ් මෙනවිය

ඩොලර් 6.99 USD ඩොලර් 12.30 USD

චලනය
දිග
ප්රමාණය

විස්තර

සැහැල්ලු ෆැනස් MissLaMode වෙඩි තියන්න

සැහැල්ලු ෆැනස් MissLaMode වෙඩි තියන්න

සැහැල්ලු ෆැනස් MissLaMode වෙඩි තියන්න

සැහැල්ලු ෆැනස් MissLaMode වෙඩි තියන්න

සැහැල්ලු ෆැනස් MissLaMode වෙඩි තියන්න

 • අසත්ය අයියලෙෂේ දිග:1cm-1.5cm
 • ආදර්ශ අංකය: MLD-0.07
 • ප්රමාණය:0.07 ඝණකම
 • ව්යාජ අය්යේෂය වර්ගය: වෙනත් අසත්ය ඇටසැකිලි
 • ප්රමාණය:1pc / lot
 • අක්ෂි මෝස්තරය: කෘතිම කෙස්
 • අසත්ය අයියෂුප් යාත්රාව: අතින් සෑදූ
 • බොරු සලකුණු ඊයර්සෙෂර් වෙනත්
 • අසත්ය එළුගස් මෝස්තරය: ස්වාභාවික දිගු
 • අයිතමය වර්ගය: අසත්ය අයියෂීස්
 • චලනය: CD
 • දිග: 10-එන්
 • විෂ්කම්භය:0.07mm
 • ප්රමාණය:1pc / lot
 • ද්රව්ය: කෘතිම කෙඳි / PBT
 • ශිල්පි:100% අතින් සාදා ඇත

 • පාරිභෝගික විමර්ශණය ඇමේසන් මත බලන්න

  5 තරු වලින්


  5 තරු
  4 තරු
  3 තරු
  2 තරු
  1 තරු

  අපේ සාප්පුව සොයන්න