මිසලූඩ් 0.07mm 5D පූර්ව උනුසුම් කරන ලද වෙළුම් අක්ෂර ඇටෑලි

මිසලූඩ් 5d පෙර-ඉවතලන ඇලෙනසුළු දිගු 0.07mm වෙළුමේ අයිලෑෂ්

ඩොලර් 4.77 USD ඩොලර් 5.61 USD

තරම
ප්රමාණය

විස්තර

පාරිභෝගික විමර්ශණය

5 සමාලෝචන මත පදනම්ව සමාලෝචනයක් ලියන්න

අපේ සාප්පුව සොයන්න