මිශ්රමෝඩ් 10 pcs 0.05mm 10 හිස වේගයෙන් Cluser ඇලෙස්

මිශ්රමෝඩෝ හොඳම ලාභ දුම් ගැසීම 0.05mm 10 හිස වේගයෙන් Cluser ඇලෙස්

ඩොලර් 17.34 USD ඩොලර් 20.40 USD

තරම
ප්රමාණය

විස්තර


පාරිභෝගික විමර්ශණය

5 සමාලෝචන මත පදනම්ව සමාලෝචනයක් ලියන්න

අපේ සාප්පුව සොයන්න