ඇස්ලෑෂ් දිගුව 10pairs / කට්ටල සඳහා මිසලෝඩ් හයිඩ්රජන් ජෙල් ඇසේ පැල්ලම්

ඇස්ලෑෂ් දිගුව 25pairs / කට්ටල සඳහා මිසලොඩෝ ජෙල් ඇස් පැල්ලම්

ඩොලර් 6.69 USD ඩොලර් 7.89 USD

ගොඩක්
ප්රමාණය

විස්තර

ජෙල්, සුපිරි සිහින් පැල්ලම්, Thinnest 0.43mm පූර්ණ.

ඔබේ මුහුණේ හොඳින් ගැලපෙන පරිදි එය මත තබන්න!

10 යුගල / ඇසුරුම.


පාරිභෝගික විමර්ශණය ඇමේසන් මත බලන්න

5 තරු වලින්


5 තරු
4 තරු
3 තරු
2 තරු
1 තරු

අපේ සාප්පුව සොයන්න