මිසයිලඩ 5 pcs 0.05mm අක්ෂර ඇල්ෂේෂන් D curl

මිසයිලඩේ ඇසේ දිගු දිගු 3d 0.05mm අක්ෂර දිගු D Curl

ඩොලර් 20.96 USD ඩොලර් 24.65 USD

තරම
ප්රමාණය

විස්තර

ලා මාදිලිය මෙනුව 2D-9D තනි වෙළුම් අක්ෂර අක්ෂර දිගුව .0.05-0.07mm සමඟ දිග XX.

පාරිභෝගික විමර්ශණය

3 සමාලෝචන මත පදනම්ව සමාලෝචනයක් ලියන්න

අපේ සාප්පුව සොයන්න