මිශ්රාමෝඩ 10 pcs 0.15mm ක්ලැසික් ඇහිල්ලු දිගු C curl

මිසයිලොඩ් ඇස් අයිනෑෂ් දිගුවන් 0.15mm ක්ලැසික් අයිනෑෂ් දිගු ලබා දෙයි

ඩොලර් 34.38 USD ඩොලර් 40.45 USD

තරම
ප්රමාණය

විස්තර

පාරිභෝගික විමර්ශණය

2 සමාලෝචන මත පදනම්ව සමාලෝචනයක් ලියන්න

අපේ සාප්පුව සොයන්න