රුසියා වෙළුම අයිලෑෂ් ටීසර්ස් සඳහා මිසලූඩ් AS14 උසස් තත්වයෙන් යුතු අක්ෂර කණ්ණාඩි මෙවලම්

රුසියා වෙළුමේ අයිලෑෂ් සඳහා මිස්ලමූඩ් AS14 උසස් තත්ත්වයේ ඇහිලි මෙවලම් මෙවලම්

ඩොලර් 26.12 USD ඩොලර් 28.70 USD

ප්රමාණය

විස්තර

3D-6D අක්ෂර විස්තීලය සඳහා භාවිතා වේ

අයිනල්ෂි ඝනකම 0.05 පවා නොලැබේ

වඩා හොඳ කප්පාදුවක් සඳහා දිගු නාසයක් සහිත නවීන මාදිලිය

3d, 4d, 6d සඳහා පරිපූර්ණ කපා

අපේ සාප්පුව සොයන්න