වෙළුම් ලාෂ් ව්යාප්ති තාක්ෂණය සඳහා වන මයිලමූඩ් GS10 රන් වර්ණ විදින යන්ත්ර

මිස්ලමොඩේ රන්වන් වක්ර විස්කාගාර විශේෂයෙන් පරිමාව ලාෂ් දිගුව සඳහා

ඩොලර් 12.26 USD ඩොලර් 20.00 USD

ප්රමාණය

විස්තර

GS10 අනුග්රාහාත්මක GOLDEN වර්ණ ඩ්රයිව්ස් විශේෂයෙන් 3D වෙළුම Mink අක්ෂර අයිලෑස් දිගුව රැහැන් නොමිලේ නැව්ගත කිරීම

අපේ සාප්පුව සොයන්න