ඇස්මලාශ් ව්යාප්තිය සඳහා මිසැමෝඩාව වටා ජේඩ් ස්ටෝන්

ඇස්මලාශ් ව්යාප්තිය සඳහා මිසැමෝඩාව වටා ජේඩ් ස්ටෝන්

ඩොලර් 3.02 USD ඩොලර් 3.90 USD

ගොඩක්
ප්රමාණය

විස්තර

අක්ෂර විස්තාරක යෙදීමෙන් එය මැලියම් ස්පර්ශය, එහි සිසිල් හා සුමට මතුපිට නිසා මැලියම් මත වියළී යයි

විෂ්කම්භය: 5cm

පෘෂ්ඨය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මැලියම් පුවරුව භාවිතා කළ හැකිය.

1pc වෙතින් නොමිලේ නැව්ගත කිරීම!

අපේ සාප්පුව සොයන්න