මිශ්රමෝඩ් 10 pcs 0.07mm 10 හිස වේගයෙන් Cluser ඇලෙස්

මිශ්රමෝඩ් ලාෂ් දිගු කට්ටලය 0.07mm 10 හිස වේගයෙන් Cluser ඇලෙස්

ඩොලර් 16.12 USD ඩොලර් 18.97 USD

තරම
ප්රමාණය

විස්තර


පාරිභෝගික විමර්ශණය

5 සමාලෝචන මත පදනම්ව සමාලෝචනයක් ලියන්න

අපේ සාප්පුව සොයන්න