මිශ්රමෝඩ් 10 pcs 0.07mm 20 හිස වේගයෙන් Cluser ඇලෙස්

මයිලමූඩෝ ලාෂ් දිගු කට්ටල 0.07mm 20 කෙස් ඉක්මණින් Cluser අයිලෑෂ්

ඩොලර් 25.44 USD ඩොලර් 29.93 USD

තරම
ප්රමාණය

විස්තර

පාරිභෝගික විමර්ශණය

3 සමාලෝචන මත පදනම්ව සමාලෝචනයක් ලියන්න

අපේ සාප්පුව සොයන්න